Gedragsregels Sportvereniging Margriet:
NOC*NSF en CVSN hebben gedragsregels voor sporters en sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNGU onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer / leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als SV Margriet onderschrijven deze regels.

Gedragscode voor trainer, coach en begeleider:
Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe.
 • Onthoudt zich van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik is ongeoorloofd.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoud zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijgt de trainer/coach iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan wordt dit gemeld aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Vastgesteld door het bestuur van Sportvereniging Margriet Didam dd. 20-1-2022

Gedragscode voor sporters:
De sporter:

 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je mede sporters en trainers. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert.
 • Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Vastgesteld door het bestuur van Sportvereniging Margriet Didam dd. 20-1-2022

Schrijf je in voor een proefles!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij gebruiken je gegevens alleen om jouw aanvraag in te willigen. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Sportvereniging Margriet

is een gezellige en sportieve sportvereniging voor jong en oud! Binnen de vereniging kan iedereen zijn of haar sport beoefenen ongeacht leeftijd of niveau!

Hopelijk vindt u op deze site alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Mocht u toch nog ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact opnemen

Sportvereniging Margriet Didam
Luijnhorststraat 10B
6941 RC Didam

info@gymverenigingmargriet.nl