Privacy-statement Sportvereniging Margriet te Didam

Sportvereniging Margriet te Didam zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website en social media kanalen.

Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Sportvereniging Margriet voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Sportvereniging Margriet te Didam is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wilma Wieskamp (Ledenadministratie) is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportvereniging Margriet, zij is te bereiken via ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door Sportvereniging Margriet verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Sportvereniging Margriet ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van Sportvereniging Margriet, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals lidnummer, e-mailadres en NAW-gegevens). Verder verzamelt Sportvereniging Margriet persoonsgegevens van deelnemers aan (club)evenementen/trainingen, wedstrijden en de daarvoor noodzakelijke informatie. In de turnhal en/of dansstudio worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt welke via de diverse mediakanalen van Sportvereniging Margriet getoond kunnen worden.

Van ieder lid van onze vereniging worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld. De persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, soort lidmaatschap, lidnummer en eventueel extra informatie (bijvoorbeeld: is ouder van) en bankgegevens.

Er vindt geen registratie plaats van BSN-nummers en bijzondere persoonsgegevens als seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Sportvereniging Margriet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het organiseren van (club)evenementen, inclusief bijhouden van uitslagen en standen;
 • het verstrekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie (bijvoorbeeld clubblad of  nieuwsbrieven);
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributie en/of deelnamebijdragen;
 • het verrichten van onderzoeksdoeleinden;
 • het indienen van subsidieverzoeken;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportvereniging Margriet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden niet aan particulieren en/of commercieële partijen verstrekt.

Jaarlijks wordt aan gemeente Montferland informatie verstrekt over leden woonachtig in de gemeente Montferland. Op verzoek van gemeente Montferland worden de volgende persoonsgegevens verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum. De gemeente Montferland verwerkt deze gegevens voor het bepalen van de hoogte van subsidiebedragen.

Informatie over lidmaatschap en/of verzekering kan voor deelname aan evenementen op verzoek van de organisator verstrekt worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sportvereniging Margriet te Didam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportvereniging Margriet te Didam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Sportvereniging Margriet te Didam tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportvereniging Margriet te Didam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportvereniging Margriet te Didam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportvereniging Margriet te Didam kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van Sportvereniging Margriet te Didam.

Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Sportvereniging Margriet te Didam behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of volledig te laten verwijderen (recht op vergetelijkheid). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportvereniging Margriet te Didam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sportvereniging Margriet te Didam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl.

Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Sportvereniging Margriet te Didam dan kunt u een email sturen aan ledenadministratie@gymverenigingmargriet.nl

Didam, Mei 2018

Schrijf je in voor een proefles!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij gebruiken je gegevens alleen om jouw aanvraag in te willigen. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Sportvereniging Margriet

is een gezellige en sportieve sportvereniging voor jong en oud! Binnen de vereniging kan iedereen zijn of haar sport beoefenen ongeacht leeftijd of niveau!

Hopelijk vindt u op deze site alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Mocht u toch nog ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact opnemen

Sportvereniging Margriet Didam
Luijnhorststraat 10B
6941 RC Didam

info@gymverenigingmargriet.nl